Inžinierska geodézia

 • vytýčenie drobných stavieb
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 • podrobné vytýčenie stavebných objektov
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • šetrenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí
 • kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov)
 • meranie v priemysle pri montáži a rektifikácii technologických zariadení
 • spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 • meranie skutočného stavu priestorových objektov – budovy, pamiatky, skalné bralá, sochy,…
 • tvorba 3D modelov, 2D fasád, pôdorysov a rezov objektov
 • určovanie objemov násypov alebo výkopov
 • tvorba vrstevnicových plánov území
 • vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov

Kataster nehnuteľností

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 • komplexné služby pri vysporiadaní nehnuteľností a šetrení vlastníckych vzťahov
 • spracovanie podkladov pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
 • projektovanie pozemkových úprav
 • konzultačná a poradenská činnosť

Pozemkové úpravy

 • projektovanie pozemkových úprav
 • mapovanie poľnohospodárskych podnikov
 • kontrolné meranie výmer poľnohospodárskych pôdnych blokov
 • vytyčovanie náhradných pozemkov

Základné, účelové a tematické mapovanie

 • základné technické mapy miest, závodov, diaľnic
 • jednotné železničné mapy, situačné plány železničných vleček
 • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • účelové mapy cintorínov, poľnohospodárskych podnikov
 • tvorba digitálnych modelov terénu

Informačné systémy o území

 • projektovanie, aktualizácia a správa informačných systémov o území
 • objektový a kódový zber údajov do informačných systémov
 • tvorba grafického informačného systému záujmových území
 • tvorba a správa informačného systému katastra nehnuteľností pre obce

Špeciálne geodetické práce

 • meranie pretvorenia (deformácie) stavebných objektov a technologických celkov
 • meranie geometrických parametrov žeriavových dráh a potrubných mostov
 • zameranie vnútorných priestorov, pohľadov a rezov stavieb a architektonických pamiatok
 • meranie prechodových prierezov a prejazdných profilov
 • výkupové elaboráty záujmových území (líniové, plošné stavby)

Naši obchodní partneri

Bolo nám cťou pracovať aj pre týchto klientov